skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Langella, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosal targeting of therapeutic molecules using genetically modified lactic acid bacteria: an update

Guy Leblanc, Jean ; Aubry, Camille ; Bermudez, Naima ; De Moreno De Leblanc, Alejandra ; Vergnolle, Nathalie ; Langella, Philippe ; Azevedo, Vasco ; Chatel, Jean-Marc ; Miyoshi, Anderson ; Bermudez Humaran, Luis; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.344(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of the human microbiome in inflammatory bowel diseases

Bakhtiar, Syeda M S. M ; Guy Leblanc, Jean J ; Salvucci, Emiliano E ; Ali, Amjad A ; Martin, Rebeca R ; Langella, Philippe P ; Chatel, Jean-Marc J.-M ; Miyoshi, Anderson A ; Bermudez-Humaran, Luis G L. G ; Azevedo, Vasco V; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.342(1), pp.10-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...