skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lange, Jan-Philipp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Holistic Approach to Designing Theory-based Mobile Health Interventions

Wang, Yunlong ; Lange, Jan-Philipp ; Reiterer, Harald; Reiterer, Harald (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 7, 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Taxonomies Into Theory-Based Digital Health Interventions for Behavior Change: A Holistic Framework

Nahum-Shani, Inbal ; Kerr, Jacqueline ; Takemoto, Michelle ; Wang, Yunlong ; Fadhil, Ahmed ; Lange, Jan-Philipp ; Reiterer, Harald; Dias, Casimiro (editor)

JMIR Research Protocols, 2019, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1929-0748 ; DOI: 10.2196/resprot.8055 ; PMCID: 6350087 ; PMID: 30664477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasive technology in reducing prolonged sedentary behavior at work: A systematic review

Wang, Yunlong ; Wu, Lingdan ; Lange, Jan-Philipp ; Fadhil, Ahmed ; Reiterer, Harald

Smart Health, June 2018, Vol.7-8, pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-6483 ; DOI: 10.1016/j.smhl.2018.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Holistic Approach to Designing Theory-based Mobile Health Interventions

Wang, Yunlong ; Fadhil, Ahmed ; Lange, Jan-Philipp ; Reiterer, Harald

Arxiv ID: 1712.02548

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Yunlong
  2. Lange, Jan-Philipp
  3. Reiterer, Harald
  4. Fadhil, Ahmed
  5. Fadhil, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...