skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lambrecht, Anja xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When does retargeting work? Information specificity in online advertising.(Report)

Lambrecht, Anja ; Tucker, Catherine

Journal of Marketing Research, Oct, 2013, Vol.50(5), p.561(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paying with money or effort: pricing when customers anticipate hassle.(Report)

Lambrecht, Anja ; Tucker, Catherine

Journal of Marketing Research, Feb, 2012, Vol.49(1), p.66(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tucker, Catherine
  2. Lambrecht, Anja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...