skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology xóa Tác giả/ người sáng tác: Lambert, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21 Project

Hirst, J E ; Villar, J ; Victora, C G ; Papageorghiou, A T ; Finkton, D ; Barros, F C ; Gravett, M G ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, I O ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Y A ; Altman, D G ; Noble, J A ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, August 2018, Vol.125(9), pp.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 28029221 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Altman, Dg
  2. Stones, W
  3. Purwar, M
  4. Hirst, Je
  5. Hirst, J E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...