skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lambert, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International standards for early fetal size and pregnancy dating based on ultrasound measurement of crown–rump length in the first trimester of pregnancy

Papageorghiou, A. T. ; Kennedy, S. H. ; Salomon, L. J. ; Ohuma, E. O. ; Cheikh Ismail, L. ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Altman, D. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Pang, R. ; Victora, C. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, December 2014, Vol.44(6), pp.641-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.13448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The objectives, design and implementation of the INTERGROWTH-21st Project

Villar, J ; Altman, D G ; Purwar, M ; Noble, J A ; Knight, H E ; Ruyan, P ; Cheikh Ismail, L ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Bhutta, Z A ; Kennedy, S H

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.9-26, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 23678873 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, K. T. ; Treloar, S. A. ; Lin, J. ; Weeks, D. E. ; Nyholt, D. R. ; Mangion, J. ; Mackay, I. J. ; Cardon, L. R. ; Martin, N. G. ; Kennedy, S. H. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/07/2006, Vol.22(3), pp.717-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasound‐based gestational‐age estimation in late pregnancy

Papageorghiou, A. T. ; Kemp, B. ; Stones, W. ; Ohuma, E. O. ; Kennedy, S. H. ; Purwar, M. ; Salomon, L. J. ; Altman, D. G. ; Noble, J. A. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Pang, R. ; Cheikh Ismail, L. ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Jaffer, Y. A. ; Victora, C. G. ; Bhutta, Z. A. ; Villar, J.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, December 2016, Vol.48(6), pp.719-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7692 ; E-ISSN: 1469-0705 ; DOI: 10.1002/uog.15894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid questionnaire assessment of environmental exposures to pregnant women in the INTERGROWTH-21st Project

Eskenazi, B ; Bradman, A ; Finkton, D ; Purwar, M ; Noble, J A ; Pang, R ; Burnham, O ; Cheikh Ismail, L ; Farhi, F ; Barros, F C ; Lambert, A ; Papageorghiou, A T ; Carvalho, M ; Jaffer, Y A ; Bertino, E ; Gravett, M G ; Altman, D G ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta, Z A ; Villar, J

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, September 2013, Vol.120 Suppl 2, pp.129-38, v [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24028080 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21 Project

Hirst, J E ; Villar, J ; Victora, C G ; Papageorghiou, A T ; Finkton, D ; Barros, F C ; Gravett, M G ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, I O ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Y A ; Altman, D G ; Noble, J A ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta, Z A

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, August 2018, Vol.125(9), pp.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 28029221 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S H
  2. Kennedy, Sh
  3. Lambert, A
  4. Barros, F C
  5. Ohuma, E O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...