skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Michael E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Paternal Involvement on Infant Preferences for Mothers and Fathers

Lamb, Michael E. ; Frodi, Majt ; Hwang, Carl-Philip ; Frodi, Ann M.

Child Development, 1 April 1983, Vol.54(2), pp.450-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of Infant-Mother Attachment and Its Relationship to Changing Life Circumstances in an Unselected Middle-Class Sample

Thompson, Ross A. ; Lamb, Michael E. ; Estes, David

Child Development, 1 February 1982, Vol.53(1), pp.144-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Father-Infant and Mother-Infant Interaction in the First Year of Life

Lamb, Michael E.

Child Development, 1 March 1977, Vol.48(1), pp.167-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1128896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between Quality of Infant-Mother Attachment and Infant Competence in Initial Encounters with Peers

Easterbrooks, M. Ann ; Lamb, Michael E.

Child Development, 1 June 1979, Vol.50(2), pp.380-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Infant Sociability and the Caretaking Environment on Infant Cognitive Performance

Stevenson, Marguerite B. ; Lamb, Michael E.

Child Development, 1 June 1979, Vol.50(2), pp.340-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security of Infant-Mother, -Father, and -Metapelet Attachments among Kibbutz-Reared Israeli Children

Sagi, Abraham ; Lamb, Michael E. ; Lewkowicz, Kathleen S. ; Shoham, Ronit ; Dvir, Rachel ; Estes, David

Monographs of the Society for Research in Child Development, 1 January 1985, Vol.50(1/2), pp.257-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037976X ; E-ISSN: 15405834 ; DOI: 10.2307/3333837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...