skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lalander, Rickard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigeneidad, descolonización y la paradoja del desarrollismo extractivista en el Estado Plurinacional de Bolivia: Indigeneity, decolonization and the paradox of extractive development in the Plurinational State of Bolivia

Lalander, Rickard; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2017, Vol. 8(1), pp. 47-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-9389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...