skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gene Expression xóa Tác giả/ người sáng tác: Laing, Roz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing , Roz ; Kikuchi , Taisei ; Martinelli , Axel ; Tsai , Isheng J ; Beech , Robin N ; Redman , Elizabeth ; Holroyd , Nancy ; Bartley , David J ; Beasley , Helen ; Britton , Collette ; Curran , David ; Devaney , Eileen ; Gilabert , Aude ; Hunt , Martin ; Jackson , Frank ; Johnston , Stephanie L ; Kryukov , Ivan ; Li , Keyu ; Morrison , Alison A ; Reid , Adam J ; Sargison , Neil ; Saunders , Gary I ; Wasmuth , James D ; Wolstenholme , Adrian ; Berriman , Matthew ; Gilleard , John S ; Cotton , James A

Genome biology, 2013, Vol.14(8), p.3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing, Roz ; Kikuchi, Taisei ; Martinelli, Axel ; Tsai, Isheng J ; Beech, Robin N ; Redman, Elizabeth ; Holroyd, Nancy ; Bartley, David J ; Beasley, Helen ; Britton, Collette ; Curran, David ; Devaney, Eileen ; Gilabert, Aude ; Hunt, Martin ; Jackson, Frank ; Johnston, Stephanie L ; Kryukov, Ivan ; Li, Keyu ; Morrison, Alison A ; Reid, Adam J ; Sargison, Neil ; Saunders, Gary I ; Wasmuth, James D ; Wolstenholme, Adrian ; Berriman, Matthew ; Gilleard, John S ; Cotton, James A

Genome biology, 28 August 2013, Vol.14(8), pp.R88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 23985316 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2013-14-8-r88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...