skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Laing, Roz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Genome Resequencing-Based Genetic Map Reveals the Recombination Landscape of an Outbred Parasitic Nematode in the Presence of Polyploidy and Polyandry

Doyle, Stephen R ; Laing, Roz ; Bartley, David J ; Britton, Collette ; Chaudhry, Umer ; Gilleard, John S ; Holroyd, Nancy ; Mable, Barbara K ; Maitland, Kirsty ; Morrison, Alison A ; Tait, Andy ; Tracey, Alan ; Berriman, Matthew ; Devaney, Eileen ; Cotton, James A ; Sargison, Neil D

Genome Biology and Evolution, 2017, Vol. 10(2), pp.396-409 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1759-6653 ; DOI: 10.1093/gbe/evx269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing , Roz ; Kikuchi , Taisei ; Martinelli , Axel ; Tsai , Isheng J ; Beech , Robin N ; Redman , Elizabeth ; Holroyd , Nancy ; Bartley , David J ; Beasley , Helen ; Britton , Collette ; Curran , David ; Devaney , Eileen ; Gilabert , Aude ; Hunt , Martin ; Jackson , Frank ; Johnston , Stephanie L ; Kryukov , Ivan ; Li , Keyu ; Morrison , Alison A ; Reid , Adam J ; Sargison , Neil ; Saunders , Gary I ; Wasmuth , James D ; Wolstenholme , Adrian ; Berriman , Matthew ; Gilleard , John S ; Cotton , James A

Genome biology, 2013, Vol.14(8), p.3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing, Roz ; Kikuchi, Taisei ; Martinelli, Axel ; Tsai, Isheng J ; Beech, Robin N ; Redman, Elizabeth ; Holroyd, Nancy ; Bartley, David J ; Beasley, Helen ; Britton, Collette ; Curran, David ; Devaney, Eileen ; Gilabert, Aude ; Hunt, Martin ; Jackson, Frank ; Johnston, Stephanie L ; Kryukov, Ivan ; Li, Keyu ; Morrison, Alison A ; Reid, Adam J ; Sargison, Neil ; Saunders, Gary I ; Wasmuth, James D ; Wolstenholme, Adrian ; Berriman, Matthew ; Gilleard, John S ; Cotton, James A

Genome biology, 28 August 2013, Vol.14(8), pp.R88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 23985316 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2013-14-8-r88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus.(Report)

Doyle, Stephen R. ; Illingworth, Christopher J. R. ; Laing, Roz ; Bartley, David J. ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A. ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A. ; Gilleard, John S.

BMC Genomics, March 15, 2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laing, Roz
  2. Morrison, Alison A
  3. Gilleard, John S
  4. Bartley, David J
  5. Berriman, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...