skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lain, Samantha J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study

Hadfield, R. M. ; Lain, S. J. ; Raynes-Greenow, C. H. ; Morris, J. M. ; Roberts, C. L.

Human Reproduction, 09/01/2009, Vol.24(9), pp.2348-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dep123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadfield, Ruth M
  2. Raynes-Greenow, Ch
  3. Roberts, Christine L
  4. Lain, S. J.
  5. Morris, Jm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...