skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Lai, Fujun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market Orientation, Ownership Type, and E-Business Assimilation: Evidence from Chinese Firms

Li, Dahui ; Chau, Patrick ; Lai, Fujun

Decision Sciences, Feb 2010, Vol.41(1), p.115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00117315 ; E-ISSN: 15405915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Business Assimilation in China's International Trade Firms: The Technology-Organization-Environment Framework

Li, Dahui ; Lai, Fujun ; Wang, Jian

Journal of Global Information Management (JGIM), 2010, Vol.18(1), pp.39-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2010091103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Digital Divide: Use of Public Internet Kiosks in Mauritius

Pee, L.G. ; Kankanhalli, A. ; On Show, V.C.Y.

Journal of Global Information Management (JGIM), 2010, Vol.18(1), pp.15-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2010091102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting identity theft: The coping perspective

Lai, Fujun ; Li, Dahui ; Hsieh, Chang-Tseh

Decision Support Systems, 2012, Vol.52(2), pp.353-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2011.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous usage intention of Internet banking: a commitment-trust model

Yuan, Yang ; Lai, Fujun ; Chu, Zhaofang

Information Systems and e-Business Management, 2019, Vol.17(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-9846 ; E-ISSN: 1617-9854 ; DOI: 10.1007/s10257-018-0372-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lai, Fujun
  2. Lai, F.
  3. Li, Dahui
  4. Lai, Fj
  5. Li, Dh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...