skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lahiri, Radhika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Costly technology adoption, redistribution and growth

Lahiri, Radhika ; Ratnasiri, Shyama

Economic Modelling, July, 2013, Vol.33, p.440(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-9993

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Patterns and Inequality in the Presence of Costly Technology Adoption

Lahiri, Radhika ; Ratnasiri, Shyama

Southern Economic Journal, July 2012, Vol.79(1), pp.203-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4038 ; E-ISSN: 2325-8012 ; DOI: 10.4284/0038-4038-79.1.203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concerning Inequality, Technology Adoption, and Structural Change

Lahiri, Radhika ; Ratnasiri, Shyama

International Advances in Economic Research, 2007, Vol.13(4), pp.527-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-0898 ; E-ISSN: 1573-966X ; DOI: 10.1007/s11294-007-9116-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ratnasiri, Shyama
  2. Lahiri, Radhika
  3. Lahiri, R.
  4. Ratnasiri, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...