skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ladry, Jean-François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusion Engines for Input Multimodal Interfaces: a Survey

Lalanne, Denis ; Nigay, Laurence ; Palanque, Philippe ; Robinson, Peter ; Vanderdonckt, Jean ; Ladry, Jean-François; Blanch, Renaud (Editor)

ICMI '09: Proceedings of the 11th international conference on Multimodal interfaces, November 2-6, Cambridge, MA, USA. ACM, 2009, pp.153-160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ladry, Jean-François
  2. Nigay, Laurence
  3. Lalanne, Denis
  4. Blanch, Renaud
  5. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...