skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Ladry, Jean-François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for resilience to hardware failures in interactive systems: A model and simulation-based approach

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Ladry, Jean - Francois ; Martinie, Celia

Reliability Engineering and System Safety, Jan, 2011, Vol.96(1), p.38(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for resilience to hardware failures in interactive systems: A model and simulation-based approach

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Ladry, Jean-François ; Martinie, Célia

Reliability Engineering and System Safety, 2011, Vol.96(1), pp.38-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320 ; DOI: 10.1016/j.ress.2010.06.028

Toàn văn sẵn có

3
An Architecture and a Formal Description Technique for the Design and Implementation of Reconfigurable User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Architecture and a Formal Description Technique for the Design and Implementation of Reconfigurable User Interfaces

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Ladry, Jean-François ; Basnyat, Sandra

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.208-224

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...