skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Miscellaneous Compositions xóa Tác giả/ người sáng tác: Lacey, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid crystal polymers

Lacey; David ; Hall; Alan W ; Hill; Jonathan S ; Mcdonnell; Damien G

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLÜSSIGKRISTALLPOLYMERE
POLYMERES POUR CRISTAUX LIQUIDES
LIQUID CRYSTAL POLYMERS

Lacey, David ; Hall, Alan, William ; Hill, Jonathan, Simon ; Mcdonnell, Damien, Gerard

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLÜSSIGKRISTALLPOLYMERE
POLYMERES POUR CRISTAUX LIQUIDES
LIQUID CRYSTAL POLYMERS

Lacey, David ; Hall, Alan, William ; Hill, Jonathan, Simon ; Mcdonnell, Damien, Gerard

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYMERES POUR CRISTAUX LIQUIDES
LIQUID CRYSTAL POLYMERS

Lacey, David ; Hall, Alan, William ; Hill, Jonathan, Simon ; Mcdonnell, Damien, Gerard

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...