skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Labonté, Ronald xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile’s role in global health diplomacy: a narrative literature review

Ramírez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Sepúlveda, Dino ; Labonté, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Vol.14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17448603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, April 2016, Vol.155, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing health and foreign policy: lessons for global health diplomacy

Labonté, Ronald ; Gagnon, Michelle

Globalization and Health, 2010, Vol.6, p.14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1744-8603-6-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past Fame, Present Frames and Future Flagship? An Exploration of How Health is Positioned in Canadian Foreign Policy

Labonte, Ronald ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Administrative Sciences, 2012, Vol.2(2), pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/admsci2020162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of non-governmental organizations in global health diplomacy: negotiating the Framework Convention on Tobacco Control

Lencucha, Raphael ; Kothari, Anita ; Labonté, Ronald

Health Policy and Planning, 2011, Vol. 26(5), pp.405-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czq072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past Fame, Present Frames and Future Flagship? An Exploration of How Health is Positioned in Canadian Foreign Policy

Labonté, Ronald ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Administrative sciences, 01 June 2012, Vol.2(2), pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-3387 ; PMID: 24977037 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reprising the globalization dimensions of international health

Labontn, Ronald

Globalization and Health, May 18, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0368-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Labonté, Ronald
  2. Labonté, R.
  3. Labonte, R
  4. Labonte, Ronald
  5. Gagnon, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...