skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: La-Ongsri, Somluck xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating ontology-based semantics into conceptual modelling

La-Ongsri, Somluck ; Roddick, John F

Information Systems, August 2015, Vol.52, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2015.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodating mesodata into conceptual modelling methodologies

La-Ongsri, Somluck ; Roddick, John F ; de Vries, Denise

Information and Software Technology, 2008, Vol.50(5), pp.424-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2007.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roddick, Jf
  2. Roddick, John F
  3. La-Ongsri, Somluck
  4. Roddick, J.F.
  5. La-Ongsri, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...