skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: LE, HONG HIEP xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performance-based Legitimacy: The Case of the Communist Party of Vietnam and Doi Moi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance-based Legitimacy: The Case of the Communist Party of Vietnam and Doi Moi

Le, Hong Hiep

ISIKNOWLEDGE; 0129-797X; 1793-284X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26761

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LE, HONG HIEP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...