skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa Tác giả/ người sáng tác: Lüchmann, Lígia Helena Hahn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associações, participação e representação: combinações e tensões

Lüchmann, Lígia Helena Hahn

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, January 2011, Issue 84, pp.141-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0175 ; DOI: 10.1590/S0102-64452011000300006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gênero e Representação Política nos Conselhos Gestores no Brasil

Lüchmann, Lígia Helena Hahn ; Almeida, Carla ; Gimenes, Éder Rodrigo

Dados, 01 September 2016, Vol.59(3), pp.789-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/00115258201692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A representação no interior das experiências de participação

Lüchmann, Lígia Helena Hahn

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, January 2007, Issue 70, pp.139-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0175 ; DOI: 10.1590/S0102-64452007000100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lígia Helena Hahn Lüchmann
  2. Lüchmann, Lígia Helena Hahn
  3. Luchmann, Ligia Helena Hahn
  4. Almeida, Carla
  5. Carla Almeida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...