skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: López-Jaquero, Víctor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño de reglas de adaptación y transformación para interfaces de usuario

López Jaquero, Victor Manuel ; Montero Simarro, Francisco

Avances en Sistemas e Informática, 2010, Vol.7(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño de sistemas de e-learning para el soporte de nuevas técnicas de enseñanza

Fardoun, Habib Moussa ; Montero Simarro, Francisco ; López Jaquero, Victor Manuel

Avances en Sistemas e Informática, 2009, Vol.6(3), pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

3
Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment

López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.265-275

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_24

Toàn văn sẵn có

4
Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Adaptation: User Cognitive Models in Adaptation Quality Assessment

López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.265-275

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_24

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...