skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kymlicka, Will xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism and minority rights.(Interview)

Marin, Ruth Rubio

Ratio Juris, June, 1999, Vol.12(2), p.133-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority politics in the Middle East and North Africa: the prospects for transformative change

Kymlicka, Will ; Pföstl, Eva

Ethnic and Racial Studies, 14 November 2015, p.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1061132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The internationalization of minority rights

Kymlicka, Will

International Journal of Constitutional Law, 2008, 2007, Vol. 6(1), pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mom032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal Minority Rights?

Kymlicka, Will

Ethnicities, March 2001, Vol.1(1), pp.21-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights

Modood, Tariq

Political Quarterly, Oct-Dec, 1996, Vol.67(4), p.377(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms

Kymlicka, Will

Ethnopolitics, 01 September 2007, Vol.6(3), p.379-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449050701487389

Toàn văn không sẵn có

8
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.

Fernandez, Gaston A. ; Kymlicka, Will

International Migration Review, 24/1997, Vol.31(4), p.1126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2547431

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorizing Groups, Categorizing States: Theorizing Minority Rights in a World of Deep Diversity

Kymlicka, Will

Ethics & International Affairs, December 2009, Vol.23(4), pp.371-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.2009.00229.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism and Minority Rights. An Interview

Kymlicka, Will ; Rubio Marín, Ruth

Ratio Juris, June 1999, Vol.12(2), pp.133-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1917 ; E-ISSN: 1467-9337 ; DOI: 10.1111/1467-9337.00116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Multiculturalism and Minority Rights: A Reply to Bell, Guiraudon, Keating and Schmidtke

Kymlicka, Will

Ethnopolitics, 01 November 2007, Vol.6(4), p.619-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449050701659797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Minority Rights and the New International Politics of Diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the New International Politics of Diversity

Kymlicka, Will

Social Philosophy Today, 2007, Vol.23, pp.13-55 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/socphiltoday20072319

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direitos humanos e justiça etnocultural.

Kymlicka, Will

Meritum, 2011, Vol.6(2), pp.13-55

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-building and minority rights: Comparing West and East

Kymlicka, Will

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 April 2000, Vol.26(2), p.183-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/13691830050022767

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms

Kymlicka, Will

Ethnopolitics, 09/2007, Vol.6(3), pp.379-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/17449050701487389

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do We Need a Liberal Theory of Minority Rights? Reply to Carens, Young, Parekh and Forst

Kymlicka, Will

Constellations, April 1997, Vol.4(1), pp.72-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0487 ; E-ISSN: 1467-8675 ; DOI: 10.1111/1467-8675.00038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights

Ejobowah, John Boye ; Kymlicka, Will

Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, 1997, Vol.31(1), p.182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00083968 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/485334

Toàn văn sẵn có

18
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.

Nickel, James ; Kymlicka, Will

The Journal of Philosophy, 09/1996, Vol.93(9), p.480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022362X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2940894

Toàn văn sẵn có

19
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights

Kymlicka, Will

ISBN10: 0198290918 ; ISBN13: 9780198290919 ; E-ISBN10: 0191520977 ; E-ISBN13: 9780191520976

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rights of Minority Cultures

Madood, Tariq

Political Quarterly, Oct-Dec, 1996, Vol.67(4), p.377(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3179

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (24)
 2. 1997đến2001  (21)
 3. 2002đến2006  (9)
 4. 2007đến2012  (29)
 5. Sau 2012  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (47)
 2. Bình xét khoa học  (30)
 3. Sách  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Portuguese  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kymlicka, Will
 2. Kymlicka, W.
 3. Will Kymlicka
 4. Banting, Keith
 5. Parekh, Bhikhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...