skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Kyle, Ra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Daniel Alcides Carrión--Peruvian hero and medical martyr

Steensma, David P ; Montori, Victor M ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2014, Vol.89(6), pp.e55-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24943706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Nicolae Testemiţanu-Moldovan surgeon, scientist, and politician

Dumitrascu, Dan L ; Shampo, Marc ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, December 2014, Vol.89(12), pp.e131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25468521 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frederick Sanger--winner of 2 Nobel prizes

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, March 2002, Vol.77(3), pp.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11888021 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Hyrtl--anatomist of the 19th century

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, May 2001, Vol.76(5), pp.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11357789 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.R. Porter--the 4-chain structure of immunoglobulin G

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, November 2000, Vol.75(11), pp.1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11075737 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry Heimlich--Heimlich maneuver

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, May 2000, Vol.75(5), pp.474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10807076 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Johann Deisenhofer--Nobel Laureate in chemistry

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, February 2000, Vol.75(2), pp.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10683655 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friedrich August Johannes Löffler (Loeffler), German Bacteriologist

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, December 2015, Vol.90(12), pp.e135 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26653308 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.07.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Fletcher, The Centaur Company, and Proprietary Medicine Revenue Stamps

Steensma, David P ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, September 2017, Vol.92(9), pp.e127-e128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 28870369 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.06.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Medawar--discoverer of immunologic tolerance

Kyle, Robert A ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, April 2003, Vol.78(4), pp.401, 403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 12683691 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otto Wichterle--Inventor of the First Soft Contact Lenses

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, March 2016, Vol.91(3), pp.e45-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26944252 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2016.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles F. Kettering-medical philanthropist and inventor

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, May 2012, Vol.87(5), pp.e35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22560533 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oscar (Oskar) Minkowski: discovery of the pancreatic origin of diabetes

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, February 2015, Vol.90(2), pp.e17-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25659250 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.06.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James B. Collip--member of the Canadian team that isolated insulin

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2013, Vol.88(11), pp.e139-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24182713 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Robert Vane--British pharmacologist and Nobel laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, July 2013, Vol.88(7), pp.e71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23809324 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doyle, Holmes, and Watson--a "special" trinity

Key, Jack D ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2005, Vol.80(6), pp.722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 15945522 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferid Murad--1998 Nobel laureate for nitric oxide research

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, October 2004, Vol.79(10), pp.1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 15473401 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph E. Murray--Nobel Prize for organ transplantation

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, March 2001, Vol.76(3), pp.240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11243268 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Karrer--research on vitamins

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, April 2000, Vol.75(4), pp.328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10761480 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daniel Bovet--Nobel laureate in medicine

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, October 1999, Vol.74(10), pp.1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10918867 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (11)
 2. 2001đến2002  (5)
 3. 2003đến2004  (4)
 4. 2005đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kyle, Ra
 2. Shampo, MA
 3. Kyle, R.A.
 4. Shampo, M.A.
 5. Kyle, Robert A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...