skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Kwon, Oh Cheon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Gateway and Framework for Telematics Systems Independent on Mobile Networks

Han, Woo Yong ; Kwon, Oh Cheon ; Park, Jong Hyun ; Kang, Ji‐Hoon

ETRI Journal, February 2005, Vol.27(1), pp.106-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.05.0204.0038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR NAVIGATION AND METHOD FOR GUIDING PATH THEREOF

Lee, Shin Kyung ; Lee, Jeong Woo ; Kwon, Oh Cheon

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR SUPPORTING MUTUAL RECOGNITION INFORMATION BETWEEN VEHICLE AND PEDESTRIAN

Yun, Doo Seop ; Lee, Jeong Woo ; Lee, Shin Kyung ; Kwon, Oh Cheon

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR GUIDING ROUTE

Lee, Jeong Woo ; Lee, Shin Kyung ; Yun, Doo Seop ; Kwon, Oh Cheon

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF ROUTE GUIDE FOR SEVERAL STOPS

Lee, Jeong Woo ; Lee, Shin Kyung ; Yun, Doo Seop ; Kwon, Oh Cheon

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATH RECOMMENDATION APPARATUS AND METHOD FOR PREVENTING TRAFFIC ACCIDENT

Yun, Doo Seop ; Kwon, Oh Cheon ; Lee, Jeong Woo ; Lee, Shin Kyung

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

탐험 경로 협력형 내비게이션 시스템 및 그 제어 방법
NAVIGATION SYSTEM COOPERATING ROUTES OF EXPLORER AND CONTROLLING METHOD THEREOF

Song, Yoo Seung ; Yun, Hyun Jeong ; Kwon, Oh Cheon ; Sohn, Joo Chan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING PERSONALIZED VEHICLE SERVICE

Lee, Shin Kyung ; Lee, Jeong Woo ; Yun, Doo Seop ; Kwon, Oh Cheon ; Oh, Hyun Seo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (7)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kwon, Oh Cheon
 2. Lee, Shin Kyung
 3. Lee, Jeong Woo
 4. Yun, Doo Seop
 5. Han, Woo Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...