skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Chủ đề: Testing xóa Tác giả/ người sáng tác: Kwon, Jin Young xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량의 주행 경로 계획 및 안내 방법과 장치
METHOD FOR PLANNING AND GUIDING DRIVING PATH OF VEHICLE AND APPARATUS THEREOF

Park, Yeon Hee ; Kim, Hong Seok ; Kwon, Jin Young ; Seo, Sun Mi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

그래픽 기반의 웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DISPLAYING OF WEB VECTOR MAP BASED ON GRAPHIC

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션의 경로탐색 장치 및 그 방법
APPARATUS AND METHOD FOR SEARCHING ROUTE OF NAVIGATOR

Kwon, Jin Young

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE DE CARTE VECTORIELLE GRAPHIQUE EN LIGNE
그래픽 기반의 웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DISPLAYING GRAPHIC-BASED WEB VECTOR MAP

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지도 축적 변화에 따른 웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DISPLAYING OF WEB VECTOR MAP BY VARYING SCALE OF MAP

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 표시 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR DISPLAYING OF NAVIGATION PATH

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE DE CARTE VECTORIELLE EN LIGNE EN FONCTION DE CHANGEMENTS D'ÉCHELLE CARTOGRAPHIQUE
지도 축적 변화에 따른 웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DISPLAYING WEB VECTOR MAP ON THE BASIS OF CHANGES IN MAP SCALE

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

웹 벡터 지도 기반의 경로 표시 장치 및 방법
DEVICE AND METHOD FOR DISPLAYING OF NAVIGATION PATH BASE ON WEB VECTOR MAP

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML5 시각화함수를 이용한 지도 이동 및 회전 구현 장치 및 방법
HTML5 Map coordination movement and rotation method and implementing device thereof

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML5 화면 지도 갱신 방법 및 장치
HTML5 System and method for HTML5 map update

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'AFFICHAGE DE CARTE VECTORIELLE WEB
웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
WEB VECTOR MAP DISPLAY SYSTEM AND METHOD

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

웹 벡터 지도 표시 시스템 및 방법
SYSTEM AND METHOD FOR DISPLAYING OF WEB VECTOR MAP BASED ON INLINE FRAME

Kwon, Jin Young ; Jung, Hyun Do ; Kim, Hong Seok ; Seo, Sun Mi ; Park, Yeon Hee

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING CARD INFORMATION

Kwon, Jin Young

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SEARCHING A DIFFERENT ROUTE IN NAVIGATION

Kwon, Jin Young

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kwon, Jin Young
  2. Kim, Hong Seok
  3. Park, Yeon Hee
  4. Seo, Sun Mi
  5. Jung, Hyun Do

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...