skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Kwon, Bong KI xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치의 블루투스모듈
Bluetooth Module of Navigation Device

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단방향 무선신호를 송출하는 적응형 차량항법장치
Adaptive Car Navigation for Broadcasting One-Way Radio Signal

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

적응형 블루투스 차량항법장치
Adaptive Navigation Device by Bluetooth

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

공유 차량의 차량항법장치를 이용한 현재 운전자 연동 방법
Method for Connecting Current Driver by using Car Navigation of Sharing Car

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비동기식 로컬 네트워크를 이용한 국지형 위치 탐지 시스템
System for Detecting Location Regionally by using Asynchronous Local Network

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단방향 무선신호를 송출하는 차량항법장치
Car Navigation for Broadcasting One-Way Radio Signal

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지향성 안테나를 구비한 지향성 신호장치
Directional Signaling Device Including a Directional Antenna

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치를 이용한 2채널 인증 방법
2 Method for Providing Two Channel Certification by using a Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비동기식 로컬 네트워크를 이용한 국지형 위치 탐지 시스템
System for Detecting Location Regionally by using Asynchronous Local Network

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단방향 무선신호를 다중 송출하는 차량항법장치
Car Navigation Device for Broadcasting One-Way Radio Frequency Signal

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비동기식 로컬 네트워크를 이용한 국지형 위치 탐지 시스템
System for Detecting Location Regionally by using Asynchronous Local Network

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지향성 안테나를 구비한 지향성 신호장치
Directional Signaling Device Including a Directional Antenna

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치와 그 인증 방법
Car Navigation Device Certification Method of Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치와 결제수단 연계 등록 방법
Method for Registering Coupling between Payment Means and Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치를 이용한 2채널 결제 방법
2 Method for Providing Two-Channel Payment by using Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지속적인 위치 추적 방법
METHOD FOR SENDING LOCATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SENDING LOCATION FOR CONTINUOUS TRACKING

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR USING LOCATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치를 이용한 선주문 상품 수령 방법
Method for Receiving Preorder Goods by using a Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치를 이용한 결제 방법
Method for Providing Payment by using Car Navigation

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kwon, Bong KI
  2. Kim, Jae Hyung
  3. Hong, Jong Cheol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...