skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kwak, Min-Son xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Screening for Gastric Cancer in Korea: Population-Based Preferences for Endoscopy versus Upper Gastrointestinal Series
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening for Gastric Cancer in Korea: Population-Based Preferences for Endoscopy versus Upper Gastrointestinal Series

Choi, K. S. ; Kwak, M.-S. ; Lee, H.-Y. ; Jun, J. K. ; Hahm, M.-I. ; Park, E.-C.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 05/01/2009, Vol.18(5), pp.1390-1398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-08-0940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Personal Background and Cognitive Factors as Predictors of the Intention to be Screened for Stomach Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Background and Cognitive Factors as Predictors of the Intention to be Screened for Stomach Cancer

Hahm, M.-I. ; Choi, K. S. ; Park, E.-C. ; Kwak, M.-S. ; Lee, H.-Y. ; Hwang, S. S.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 09/01/2008, Vol.17(9), pp.2473-2479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-08-0027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Comparison of Satisfaction with Cancer Screening at Mobile Van and Static Sites: National Cancer Screening Program in Korea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Satisfaction with Cancer Screening at Mobile Van and Static Sites: National Cancer Screening Program in Korea

Yoon, N.-H. ; Lee, H.-Y. ; Kwak, M.-S. ; Choi, K. S. ; Jun, J. K. ; Kim, M. K. ; Park, E.-C.

Japanese Journal of Clinical Oncology, 12/16/2008, Vol.39(3), pp.169-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2811 ; E-ISSN: 1465-3621 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jjco/hyn156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, K. S.
 2. Choi, Kui Son
 3. Lee, H.-Y.
 4. Park, Eun-Cheol
 5. Kwak, MS

theo chủ đề:

 1. Mass Screening
 2. Female
 3. Male
 4. Medicine
 5. Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...