skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuzio, Taras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John A. Armstrong's contribution to the study of nationalism and Ukrainian nationalism.(Report)

Kuzio, Taras

Nations and Nationalism, 2015, Vol.21(1), p.171(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarusian Nationalism and Foreign Powers

Kuzio, Taras

Russian Review, October 2015, Vol.74(4), pp.684-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341 ; E-ISSN: 1467-9434 ; DOI: 10.1111/russ.12054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impediments to the Emergence of Political Parties in Ukraine

Kuzio, Taras

Politics, December 2014, Vol.34(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING NATIONALISMS IN UKRAINE: DEMOCRATIC REVOLUTIONS, SEPARATISM AND RUSSIAN HYBRID WAR

Kuzio, Taras

Geopolitics, History, and International Relations, 2015, Vol.7(1), pp.30-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-9145

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian and Ukrainian elites: A comparative study of different identities and alternative transitions

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, December 2018, Vol.51(4), pp.337-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine between a Constrained EU and Assertive Russia

Kuzio, Taras

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2017, Vol.55(1), pp.103-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12447

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic breakthroughs and revolutions in five postcommunist countries: comparative perspectives on the fourth wave

Kuzio, Taras

Demokratizatsiya, Wntr, 2008, Vol.16(1), p.97(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-6846

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two myths about nationalism and anti-Semitism in Ukraine.(Essay)

Kuzio, Taras

The Washington Post, August 1, 2016

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative perspectives on Communist successor parties in Central-Eastern Europe and Eurasia

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2008, Vol.41(4), pp.397-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2008.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does public opinion matter in Ukraine? The case of foreign policy

Chudowsky, Victor ; Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2003, Vol.36(3), pp.273-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/S0967-067X(03)00039-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing Nationalisms, Euromaidan, and the Russian‐Ukrainian Conflict

Kuzio, Taras

Studies in Ethnicity and Nationalism, April 2015, Vol.15(1), pp.157-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rusyn question in Ukraine: sorting out fact from fiction

Kuzio, Taras

Canadian Review of Studies In Nationalism, Annual, 2005, Vol.32(1-2), p.17(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7904

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian Nationalism in the 1990s

Kuzio, Taras

International Affairs, April, 1997, Vol.73(2), p.386(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953-1991.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Oct, 1999, Vol.75(4), p.866(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Foreign Policy: Nationalism and Leadership in Poland, Russia, and Ukraine.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Jan, 1999, Vol.75(1), p.152(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eco-Nationalism, Anti-Nuclear Activism and National Identity in Russia

Kuzio, Taras

Slavic and East European Journal, Spring, 1998, Vol.42(1), p.182(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity Without Groups.(Book review)

Kuzio, Taras

Canadian Review of Studies In Nationalism, Annual, 2005, Vol.32(1-2), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7904

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viktor Yanukovych's first 100 days: back to the past, but what's the rush?(Essay)

Kuzio, Taras

Demokratizatsiya, Summer, 2010, Vol.18(3), p.208(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-6846

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến2004  (4)
 3. 2005đến2008  (6)
 4. 2009đến2016  (11)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (20)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Tin tức  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T.
 3. Taras Kuzio
 4. Brubaker, Rogers
 5. Chudowsky, Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...