skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuzio, Taras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity, Euromaidan, and Ukrainian Nationalism

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 October 2016, Vol.22(4), p.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2016.1238249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism

Kuzio, Taras

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(1), p.20-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120112049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Ukraine: Towards a new theoretical and comparative framework

Kuzio, Taras

Journal of Political Ideologies, 01 June 2002, Vol.7(2), p.133-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569310220137511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian nationalism

Kuzio, Taras

Journal of Area Studies, 01 January 1994, Vol.2(4), p.79-95

ISSN: 0261-3530 ; E-ISSN: 2160-2565 ; DOI: 10.1080/02613539408455708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Revolutions from a Different Angle: Social Populism and National Identity in Ukraine's 2004 Orange Revolution

Kuzio, Taras

Journal of Contemporary European Studies, 01 March 2012, Vol.20(1), p.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-2804 ; E-ISSN: 1478-2790 ; DOI: 10.1080/14782804.2012.656951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical and comparative perspectives on populism in Ukraine and Europe

Kuzio, Taras

European Politics and Society, 18 January 2019, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2374-5118 ; E-ISSN: 2374-5126 ; DOI: 10.1080/23745118.2019.1569344

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: Coming to terms with the soviet legacy

Kuzio, Taras

Journal of Communist Studies and Transition Politics, 01 December 1998, Vol.14(4), p.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-3279 ; E-ISSN: 1743-9116 ; DOI: 10.1080/13523279808415388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The national factor in Ukraine's quadruple transition

Kuzio, Taras

Contemporary Politics, 01 June 2000, Vol.6(2), p.143-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/713658356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Book

Wagar, W. Warren ; Mcneill, William H. ; Di Cosmo, Nicola ; De Silva, Chandra R. ; Edbury, Peter ; Shepard, Jonathan ; Fernández-Armesto, Felipe ; Kooi, Christine ; Furgol, Edward ; Howard, Deborah ; Halliday, Fred ; Craig, John ; Mori, Jennifer ; Hampson, Norman ; Hill, Sarah H. ; Milobar, K. David ; Khoury, Dina Rizk ; Dal Lago, Enrico ; Cookson, J. E. ; Smyth, Jim ; Thompson, Andrew S. ; Herzog, Richard Thorburn ; Morrison, William R. ; Clayton, David ; Schoonover, Thomas ; Gibson, Craig ; Ceadel, Martin ; Crapol, Edward P. ; Beeler, John ; French, David ; Adamthwaite, Anthony ; Judge, Joan ; Till, Geoffrey ; Tachau, Frank ; Storey, Bryan C. ; Mcfadden, David W. ; Cohen, William B. ; Mckercher, B. J. C. ; Neilson, Keith ; Hess, Gary R. ; Nautz, Jürgen ; Maiolo, Joseph A. ; Millett, Allan R. ; Lukes, Igor ; White, Nicholas J. ; Kit-Ching, Chan Lau ; Ninkovich, Frank ; Chadwick, Owen ; Mcinnes, Colin ; Goda, Norman J. W. ; Scates, Bruce ; Morton, Desmond ; Dunar, Andrew J. ; Goldsworthy, David ; Naylor, Phillip C. ; Milward, Alan S. ; Singh, Anita Inder ; Abenheim, Donald ; Fierke, K. M. ; Aldrich, Richard J. ; Brigham, Robert K. ; Kaiser, Wolfram ; Wooley, Wesley T. ; Smith, Wayne S. ; Haftendorn, Helga ; Dobson, Hugo ; Maxfield, Sylvia ; Martin, Virginia ; Kitchen, Martin ; Kuzio, Taras ; Sokolsky, Joel J. ; Onuf, Nicholas ; Loveman, Brian ; Alger, Chadwick F.

The International History Review, 01 March 2003, Vol.25(1), p.119-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0707-5332 ; E-ISSN: 1949-6540 ; DOI: 10.1080/07075332.2003.9640993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: Myths, national historiography, nation and state‐building

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 December 2000, Vol.6(4), p.106-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110008428614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity in independent Ukraine: An identity in transition

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 December 1996, Vol.2(4), p.582-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537119608428487

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euromaidan revolution, Crimea and Russia–Ukraine war: why it is time for a review of Ukrainian–Russian studies

Kuzio, Taras

Eurasian Geography and Economics, 04 May 2018, Vol.59(3-4), p.529-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-7216 ; E-ISSN: 1938-2863 ; DOI: 10.1080/15387216.2019.1571428

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-vectored scholar for a multi-vectored era: Paul Robert Magocsi

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 January 2011, Vol.39(1), p.95-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2010.533259

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, memory and nation building in the post-Soviet colonial space

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 June 2002, Vol.30(2), p.241-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990220140649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identities and Virtual Foreign Policies among the Eastern Slavs

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 December 2003, Vol.31(4), p.431-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/0090599032000152906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and history writing in Ukraine

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 September 2006, Vol.34(4), p.407-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990600842080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation building, history writing and competition over the legacy of kyiv rus in Ukraine

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 March 2005, Vol.33(1), p.29-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990500053960

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine and the Yugoslav conflict

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 September 1997, Vol.25(3), p.587-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905999708408526

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical nationalist parties and movements in contemporary Ukraine before and after independence: The right and its politics, 1989–1994

Kuzio, Taras

Nationalities Papers, 01 June 1997, Vol.25(2), p.211-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905999708408500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Conversi, Daniele ; Frusetta, James ; Krishna‐Hensel, Sai Felicia ; Sheehan, Carrie C. ; Bos, Mathias ; Adamson, Fiona B. ; Cooper, Eric Drew ; Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 December 2000, Vol.6(4), p.110-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110008428615

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (8)
 2. 1997đến2000  (16)
 3. 2001đến2005  (12)
 4. 2006đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (40)
 2. Bình xét khoa học  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T
 3. Frankland, Erich
 4. Hill, Peter M.
 5. Lecours, Andre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...