skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Political Geography xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuus, Merje xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: History, Ideas and Ideologies (Book Review)

Kuus, Merje

Political Geography, 2006, Vol.25(1), pp.117-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2005.06.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Places of lower rank: Margins in conversations

Kuus, Merje

Political Geography, November 2013, Vol.37, pp.30-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2013.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security, development and Eastern Europe in the EU enlargement discourse

Kuus, Merje

Political Geography [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2004.10.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions on Europe's political futures

Mcconnell, Fiona ; Kuus, Merje ; Jeffrey, Alex ; Crawley, Heaven ; Vaughan-Williams, Nick ; Smith, Adrian

Political Geography, September 2017, Vol.60, pp.261-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions in banal neoimperialism

Flusty, Steven ; Dittmer, Jason ; Gilbert, Emily ; Kuus, Merje

Political Geography, 2008, Vol.27(6), pp.617-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2008.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bureaucratic fields and the Brussels machinery: Reading Merje Kuus' Geopolitics and Expertise (Book Review)

Bachmann, Veit ; Dittmer, Jason ; Marston, Sallie A. ; Amilhat-Szary, Anne-Laure ; Murphy, Alexander B. ; Kuus, Merje

Political Geography, January 2015, Vol.44, pp.19-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2014.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (1)
 3. 2008đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuus, Merje
 2. Kuus, M.
 3. Dittmer, Jason
 4. Dittmer, J
 5. Flusty, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...