skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1958đến1972 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kushnick, Louis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislation and Employment, A Review

Kushnick, Louis

Race & Class, July 1968, Vol.9(3), pp.357-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/030639686800900306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1967 Toronto Conference of Commissions for Human Rights

Kushnick, Louis

Race & Class, July 1968, Vol.9(3), pp.377-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/030639686800900311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Police, Minority Groups, and Independent Enquiry

Kushnick, Louis

Race & Class, January 1968, Vol.10(1), pp.89-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/030639686801000108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Class and Power: the New York Decentralization Controversy 1

Kushnick, Louis

Journal of American Studies, 1969, Vol.3(2), pp.201-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8758 ; E-ISSN: 1469-5154 ; DOI: 10.1017/S0021875800008124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews : Strangers Next Door: Ethnic Relations in American Communities. By ROBIN M. WILLIAMS Jr. (Englewood Cliffs, N.J., and London, Prentice- Hall, 1964). 434 pp. 72s

Kushnick, Louis

Race & Class, January 1966, Vol.7(3), pp.321-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3968 ; E-ISSN: 1741-3125 ; DOI: 10.1177/030639686600700320

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...