skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuramoto, S. Janet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSM-5 Field Trials in the United States and Canada, Part II: test-retest reliability of selected categorical diagnoses.(Report)(Author abstract)

Regier, Darrel A. ; Narrow, William E. ; Clarke, Diana E. ; Kraemer, Helena C. ; Kuramoto, S. Janet ; Kuhl, Emily A. ; Kupfer, David J.

American Journal of Psychiatry, Jan, 2013, Vol.170(1), p.59(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSM-5 Field Trials in the United States and Canada, Part III: development and reliability testing of a cross-cutting symptom assessment for DSM-5.(Report)(Author abstract)

Narrow, William E. ; Clarke, Diana E. ; Kuramoto, S. Janet ; Kraemer, Helena C. ; Kupfer, David J. ; Greiner, Lisa ; Regier, Darrel A.

American Journal of Psychiatry, Jan, 2013, Vol.170(1), p.71(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSM-5 Field Trials in the United States and Canada, Part I: study design, sampling strategy, implementation, and analytic approaches.(Report)(Author abstract)

Clarke, Diana E. ; Narrow, William E. ; Regier, Darrel A. ; Kuramoto, S. Janet ; Kupfer, David J. ; Kuhl, Emily A. ; Greiner, Lisa ; Kraemer, Helena C.

American Journal of Psychiatry, Jan, 2013, Vol.170(1), p.43(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicaid Expansion Under the Affordable Care Act: Potential Changes in Receipt of Mental Health Treatment Among Low-Income Nonelderly AdultsWith Serious Mental Illness

Han, Beth ; Gfroerer, Joe ; Kuramoto, S ; Ali, Mir ; Woodward, Albert ; Teich, Judith

American Journal of Public Health, Oct 2015, Vol.105(10), pp.1982-1989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuramoto, SJ
  2. Kuramoto, S. Janet
  3. Kuramoto, S Janet
  4. Narrow, William E.
  5. Kupfer, David J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...