skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Kunz, Andreas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual mode IR position and state transfer for tangible tabletops

Sugimoto, Masanori ; Kunz, Andreas ; Fjeld, Morten ; Alavi, Ali

DOI: 10.3929/ETHZ-A-006698662

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction on Tabletops

Kunz, Andreas

DOI: 10.3929/ETHZ-A-006699449

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-state device tracking for tangible tabletops

Alavi, Ali ; Smith, Allen ; Fjeld, Morten ; Clocher, Brice ; Kunz, Andreas

DOI: 10.3929/ETHZ-A-006708514

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making tabletop interaction accessible for blind users

Pölzer, Stephan ; Miesenberger, Klaus ; Kunz, Andreas ; Schnelle-Walka, Dirk ; Mühlhäuser, Max ; Alavi, Ali

DOI: 10.3929/ETHZ-A-010277635

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Table–System to Tabletop: Integrating Technology into Interactive Surfaces

Kunz, Andreas ; Fjeld, Morten

DOI: 10.3929/ETHZ-A-006071005

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Table–System to Tabletop: Integrating Technology into Interactive Surfaces

Kunz, Andreas ; Fjeld, Morten

DOI: 10.3929/ethz-a-006071005

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SmartMesh: A Smart Structure for Object Creation: a smart structure for object creation

Mazzone, Andrea ; Spagno, Christian ; Zhang, Rui ; Kunz, Andreas

DOI: 10.3929/ETHZ-A-006039128

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...