skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kumar Aishwary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Radical Equality : Ambedkar, Gandhi, and the Risk of Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Equality : Ambedkar, Gandhi, and the Risk of Democracy

Kumar Aishwary

Stanford, California : Stanford University Press, [2015] - (954.035 KUM 2015) - ISBN9780804791953 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Ramnarayan S. Rawat and K. Satyanarayana, eds, Dalit Studies

Kumar, Aishwary

The Indian Economic and Social History Review, April 2019, Vol.56(2), pp.237-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-4646 ; E-ISSN: 0973-0893 ; DOI: 10.1177/0019464619840595

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar Aishwary
  2. Kumar, Aishwary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...