skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Tác giả/ người sáng tác: Kumar, Shiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of internet search engines on OPAC users: a study of Punjabi University, Patiala (India)

Kumar, Shiv

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of web searching on the OPAC: a comparison of selected university libraries

Kumar, Shiv

Library Hi Tech News, 09 August 2011, Vol.28(6), pp.14-21

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051111173883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perception and use of OPAC: a comparison of three universities in the Punjab region of India

Kumar, Shiv ; Vohra, Ranjana

The Electronic Library, 08 February 2013, Vol.31(1), pp.36-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471311299128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of computer, internet, and library OPACs among rural and urban postgraduates in Indian universities

Kumar, Shiv

OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 17 August 2012, Vol.28(3), pp.144-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-075X ; E-ISSN: 2054-1694 ; DOI: 10.1108/10650751211262137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of demographic characteristics of users on patterns of usage on search engines and OPAC

Kumar, Shiv

Library Review, 16 March 2012, Vol.61(3), pp.172-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535 ; E-ISSN: 1758-793X ; DOI: 10.1108/00242531211259300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar, S
  2. Kumar, Shiv
  3. Shiv Kumar
  4. Vohra, R
  5. Vohra, Ranjana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...