skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kumar, Binay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infant and under-five mortality in Afghanistan: current estimates and limitations

Viswanathan, Kavitha ; Becker, Stan ; Hansen, Peter ; Kumar, Dhirendra ; Kumar, Binay ; Niayesh, Haseebullah ; Peters, David ; Burnham, Gilbert

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Aug 2010, Vol.88(8), pp.576-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.09.068957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuring Balanced Scorecards for Measuring Health System Performance: Evidence from 5 Years' Evaluation in Afghanistan

Edward, Anbrasi ; Kumar, Binay ; Kakar, Faizullah ; Salehi, Ahmad ; Burnham, Gilbert ; Peters, David

PLoS Medicine, Jul 2011, Vol.8(7), p.e1001066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15491277 ; E-ISSN: 15491676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing user fees for basic health services: a pilot study and national roll-out in Afghanistan

Steinhardt, Laura C ; Aman, Iqbal ; Pakzad, Iqbalshah ; Kumar, Binay ; Singh, Lakhwinder P ; Peters, David H

Health Policy and Planning, 2011, Vol. 26(suppl2), pp.ii92-ii103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czr069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of health workforce capacity and quality of pediatric care in Afghanistan

Edward, Anbrasi ; Kumar, Binay ; Niayesh, Haseebullah ; Naeem, Ahmad Jan ; Burnham, Gilbert ; Peters, David H

International Journal for Quality in Health Care, 2012, Vol. 24(6), pp.578-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-4505 ; E-ISSN: 1464-3677 ; DOI: 10.1093/intqhc/mzs058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing user fees for basic health services: a pilot study and national roll-out in Afghanistan

Steinhardt, Laura ; Aman, Iqbal ; Pakzad, Iqbalshah ; Kumar, Binay ; Singh, Lakhwinder ; Peters, David

Health Policy and Planning, Nov 2011, Vol.26, p.II92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02681080 ; E-ISSN: 14602237

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing user fees for basic health services: a pilot study and national roll-out in Afghanistan

Steinhardt, Laura ; Aman, Iqbal ; Pakzad, Iqbalshah ; Kumar, Binay ; Singh, Lakhwinder ; Peters, David

Health Policy and Planning, Nov 2011, Vol.26, p.II92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02681080 ; E-ISSN: 14602237

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar, Binay
  2. Peters, David
  3. Peters, D.H.
  4. Peters, David H.
  5. Kumar, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...