skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kumar, Amit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of variability in Indoor radon/thoron levels: a study of dwellings in Haryana, India

Kumar , Amit ; Chauhan , R. P. ; Joshi , Manish ; Aggarwal , Praveen

Environmental earth sciences, 2015, Vol.73(8), pp.4033-4042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of radionuclides content and radon–thoron exhalation from commonly used building materials in India

Kumar , Amit ; Chauhan , R. P. ; Joshi , Manish ; Prajith , Rama ; Sahoo , B. K.

Environmental earth sciences, 2015, Vol.74(2), pp.1539-1546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active and passive measurements of radon diffusion coefficient from building construction materials

Kumar , Amit ; Chauhan , R. P.

Environmental earth sciences, 2014, Vol.72(1), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (3)
  2. Springer (CrossRef)  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chauhan, R
  2. Chauhan, Rp
  3. Chauhan, R.P.
  4. Kumar, Amit
  5. Chauhan, R. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...