skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Kumar, Alok xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral biases of mutual fund investors

Bailey, Warren; Kumar, Alok ; Ng, David

Journal of financial economics, 2011, Vol.102(1), pp. 1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deviations from norms and informed trading

Kumar, Alok; Page, Jeremy K

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 2014, Vol.49(4), pp. 1005-1037 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate policies of Republican managers

Hutton, Irena; Jiang, Danling ; Kumar, Alok

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 2014, Vol.49(5), pp. 1279-1310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retail investor sentiment and return comovements

Kumar, Alok; Lee, Charles M. C

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2006, Vol.61(5), pp. 2451-2486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do dividend clienteles exist? Evidence on dividend preferences of retail investors

Graham, John R; Kumar, Alok

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2006, Vol.61(3), pp. 1305-1336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who gambles in the stock market?

Kumar, Alok

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2009, Vol.64(4), pp. 1889-1933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dow Theory William Peter Hamilton's track record reconsidered

Brown, Stephen J; Goetzmann, William Nelson ; Kumar, Alok

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 1998, Vol.53(4), pp.1311-1333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic style preferences of individual investors and stock returns

Kumar, Alok

Journal of financial and quantitative analysis : JFQA, 2009, Vol.44(3), pp. 607-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar, Alok
  2. Kumar, A.
  3. Alok Kumar
  4. Goetzmann, William
  5. Brown, Stephen J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...