skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kulyk, Volodymyr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy in Ukraine: What People Want the State to Do

Kulyk, Volodymyr

East European Politics & Societies and Cultures, May 2013, Vol.27(2), pp.280-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325412474684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and identity in Ukraine after Euromaidan

Kulyk, Volodymyr

Thesis Eleven, October 2016, Vol.136(1), pp.90-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513616668621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kulyk, Volodymyr
  2. Kulyk, V.
  3. Kulyk, Volodymir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...