skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Tác giả/ người sáng tác: Kulle, Bettina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAD(P)H oxidase and multidrug resistance protein genetic polymorphisms are associated with doxorubicin-induced cardiotoxicity

Wojnowski, Leszek ; Kulle, Bettina ; Schirmer, Markus ; Schlüter, Gregor ; Schmidt, Albrecht ; Rosenberger, Albert ; Vonhof, Stefan ; Bickeböller, Heike ; Toliat, Mohammad Reza ; Suk, Eun-Kyung ; Tzvetkov, Mladen ; Kruger, Anke ; Seifert, Silvia ; Kloess, Marita ; Hahn, Heidi ; Loeffler, Markus ; Nürnberg, Peter ; Pfreundschuh, Michael ; Trümper, Lorenz ; Brockmöller, Jürgen ; Hasenfuss, Gerd

Circulation, 13 December 2005, Vol.112(24), pp.3754-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 16330681 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dystrophin-deficiency increases the susceptibility to doxorubicin-induced cardiotoxicity

Deng, Shiwei ; Kulle, Bettina ; Hosseini, Mehdi ; Schlüter, Gregor ; Hasenfuss, Gerd ; Wojnowski, Leszek ; Schmidt, Albrecht

European Journal of Heart Failure, 2007, Vol. 9(10), pp.986-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2007.07.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dystrophin-deficiency increases the susceptibility to doxorubicin-induced cardiotoxicity

Deng, Shiwei ; Kulle, Bettina ; Hosseini, Mehdi ; Schlüter, Gregor ; Hasenfuss, Gerd ; Wojnowski, Leszek ; Schmidt, Albrecht

European journal of heart failure, October 2007, Vol.9(10), pp.986-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; PMID: 17888722 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hasenfuss, Gerd
  2. Wojnowski, Leszek
  3. Schlüter, Gregor
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Kulle, Bettina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...