skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kukar-Kinney, Monika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of consumers' response to pay-what-you-want pricing strategy on the Internet

Weisstein, Fei ; Kukar-Kinney, Monika ; Monroe, Kent

Journal of Business Research, Oct 2016, Vol.69(10), p.4313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compulsive buying in online daily deal settings: An investigation of motivations and contextual elements

Kukar-Kinney, Monika ; Scheinbaum, Angeline ; Schaefers, Tobias

Journal of Business Research, Feb 2016, Vol.69(2), p.691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond buying: Motivations behind consumers' online shopping cart use

Close, Angeline ; Kukar-Kinney, Monika

Journal of Business Research, Sep/Oct 2010, Vol.63(9/10), p.986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determinants of consumers' online shopping cart abandonment

Kukar-Kinney, Monika ; Close, Angeline

Journal of the Academy of Marketing Science, Apr 2010, Vol.38(2), pp.240-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; DOI: 10.1007/s11747-009-0141-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Consumers' Tendencies to Buy Compulsively and Their Motivations to Shop and Buy on the Internet

Kukar-Kinney, Monika ; Ridgway, Nancy ; Monroe, Kent

Journal of Retailing, Sep 2009, Vol.85(3), pp.298-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224359 ; E-ISSN: 18733271 ; DOI: 10.1016/j.jretai.2009.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fresh look at consumers' discounting of discounts in online and bricks-and-mortar shopping contexts

Kukar-Kinney, Monika ; Carlson, Jeffrey

International Journal of Research in Marketing, Dec 2015, Vol.32(4), p.442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01678116 ; E-ISSN: 18738001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...