skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computational Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuhring, Mathias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iPiG: Integrating Peptide Spectrum Matches into Genome Browser Visualizations.(Research Article)

Kuhring, Mathias ; Renard, Bernhard Y.

PLoS ONE, Dec 4, 2012, Vol.7(12), p.e50246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crockett, David K.
  2. Renard, Bernhard Y
  3. Kuhring, Mathias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...