skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Kubicki, Sébastien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed Interactive Surfaces: A step towards the distribution of tangible and virtual objects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Interactive Surfaces: A step towards the distribution of tangible and virtual objects

Lepreux, Sophie ; Kubicki, Sébastien ; Kolski, Christophe ; Caelen, Jean

Distributed User Interfaces, pp.133-143

ISBN: 9781447122715 ; ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5_15

Toàn văn sẵn có

2
Distributed UI on Interactive tabletops: issues and context model
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed UI on Interactive tabletops: issues and context model

Kubicki, Sébastien ; Lepreux, Sophie ; Kolski, Christophe

Distributed User Interfaces: Collaboration and Usability, pp.27-38

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lepreux, Sophie
  2. Kubicki, Sébastien
  3. Kolski, Christophe
  4. Caelen, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...