skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beutl, Leon xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kryspin-Exner, Ilse xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D

Computers in Human Behavior, March 2018, Vol.80, pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kryspin-Exner, Ilse
  2. Kothgassner, O.D.
  3. Hlavacs, Helmut
  4. Kafka, Johanna X
  5. Kafka, Jx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...