skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Krout, John A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Politics of National Party Conventions
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of National Party Conventions

Krout, John A. ; David, Paul T. ; Thomson, Charles A. H. ; Shattuck, Frances M. ; Finer, Herman

The American Historical Review, 01/1962, Vol.67(2), p.426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1843471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Finer, Herman
  2. Shattuck, Frances M.
  3. John A. Krout
  4. Thomson, Charles A. H.
  5. David, Paul T.

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...