skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Krone, Maren xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems modelling with troll formal methods at work

Hartel, Peter ; Denker, Grit ; Kowsari, Mojgan ; Krone, Maren ; Ehrich, Hans-Dieter

Information Systems, 1997, Vol.22(2), pp.79-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(97)00006-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hartel, Peter
  2. Ehrich, Hans-Dieter
  3. Kowsari, Mojgan
  4. Ehrich, H-D
  5. Denker, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...