skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Hadibarata, Tony xóa Tác giả/ người sáng tác: Kristanti, Risky Ayu xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acceleration of Anthraquinone-Type Dye Removal by White-Rot Fungus Under Optimized Environmental Conditions

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2012, Vol.223(8), pp.4669-4677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1177-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolorization of Azo, Triphenylmethane and Anthraquinone Dyes by Laccase of a Newly Isolated Armillaria sp. F022

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Aris, Azmi ; Salmiati, Topik ; Hidayat, Risky ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Mar 2012, Vol.223(3), pp.1045-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0922-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...