skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kristín Loftsdóttir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"She could possibly be a Muslim": hiring of immigrants in Icelandic companies

Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári ; Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2016, Vol.12(2), pp.393-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kristín Loftsdóttir
  2. Kári Kristinsson
  3. Margrét Sigrún Sigurðardóttir
  4. Sigurðardóttir, Margrét Sigrún
  5. Kristinsson, Kári

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...