skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Tác giả/ người sáng tác: Krishnan, Kannan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation potential of a highly mercury resistant bacterial strain Sphingobium SA2 isolated from contaminated soil

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.330-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.08.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker ; Subashchandrabose, Suresh ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-augmentation and nutrient amendment decrease concentration of mercury in contaminated soil

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Andrews, Stuart ; Venter, Henrietta ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Science of the Total Environment, 15 January 2017, Vol.576, pp.303-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.10.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of mercury: not properly exploited in contaminated soils!

Mahbub, Khandaker ; Bahar, Md ; Labbate, Maurizio ; Krishnan, Kannan ; Andrews, Stuart ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(3), pp.963-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-8079-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene expression profile changes in Eisenia fetida chronically exposed to PFOA

Mayilswami, Srinithi ; Krishnan, Kannan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(4), pp.759-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1634-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Inhibits Soil Enzyme Activity in a Lower Concentration than the Guideline Value

Mahbub, Khandaker ; Krishnan, Kannan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.96(1), pp.76-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-015-1664-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury toxicity to Eisenia fetida in three different soils

Mahbub, Khandaker ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(2), pp.1261-1269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-7869-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury toxicity to terrestrial biota

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Andrews, Stuart ; Megharaj, Mallavarapu

Ecological Indicators, March 2017, Vol.74, pp.451-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-160X ; E-ISSN: 1872-7034 ; DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury resistance and volatilization by Pseudoxanthomonas sp. SE1 isolated from soil

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Environmental Technology & Innovation, November 2016, Vol.6, pp.94-104

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome analysis of Eisenia fetida chronically exposed to benzo(a)pyrene

Mayilswami, Srinithi ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Environmental Technology & Innovation, April 2017, Vol.7, pp.54-62

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2016.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of Inorganic Mercury to Native Australian Grass Grown in Three Different Soils

Mahbub, Khandaker ; Kader, Mohammed ; Krishnan, Kannan ; Labbate, Maurizio ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, Vol.98(6), pp.850-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-017-2096-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Krishnan, Kannan
  2. Megharaj, Mallavarapu
  3. Megharaj, M.
  4. Naidu, Ravi
  5. Naidu, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...