skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Krisch, Nico xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and polity: Contingency, fiction, loss

Krisch, Nico

International Journal of Constitutional Law, 2018, Vol. 16(4), pp.1223-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/moy096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pluralism of Global Administrative Law

Krisch, Nico

European Journal of International Law, Feb 2006, p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09385428 ; E-ISSN: 14643596 ; DOI: 10.1093/ejil/chi163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pouvoir constituant and pouvoir irritant in the postnational order

Krisch, Nico

International Journal Of Constitutional Law, 2016, Vol. 14(3), pp.657-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mow039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Krisch, Nico
  2. Krisch, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...