skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Tác giả/ người sáng tác: Kreppner, Jana xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of cultural identity in adoption: A study of young people adopted from Romania

Sonuga - Barke, Edmund

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(3), pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of adoption (2): the association between communicative openness and self-esteem in adoption.(Report)

Beckett, Celia ; Castle, Jenny ; Groothues, Christine ; Hawkins, Amanda ; Sonuga - Barke, Edmund ; Colvert, Emma ; Kreppner, Jana ; Stevens, Suzanne ; Rutter, Michael

Adoption & Fostering, Spring, 2008, Vol.32(1), p.29(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hawkins, Amanda
  2. Kreppner, Jana
  3. Beckett, Celia
  4. Stevens, Suzanne
  5. Sonuga-Barke, Edmund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...